parashiottfilin

headertitle

פרשיות לתפילין

 • הסופר: הלר תתתתתר
 • כתב: אשכנזי ב"י

 • הסופר: יעקב תתתתר
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: ברבר תתתתתר
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: ישראל מאיר תתש
 • כתב: ב"י

 • הסופר: מרדכי תש
 • כתב: ב"י/אר"י

 • הסופר: יוסף תתת"ת
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: אפרתי תתתתר
 • כתב: ספרדי פצפון [או רגיל]

 • הסופר: רגב תתנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: יצחק תת
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: כהן משה תרנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: מרדכי תקנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: פרץ
 • כתב: ספרדי פצפון

 • הסופר: זקס אשכנזי פצפון תתתש
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: פצפון ספרדי תתק"כ
 • כתב: ספרדי