slide03
slide01
slide02

Image Gallery

הגרא
הגרא"ל שטיימן בכתיבת אות בס"ת
שליט''א עם הרהג מרדכי גרוס <br> 
שליט''א עם הרהג מרדכי גרוס
 
רבנים בסניף תפארת אשדוד <br> 
רבנים בסניף תפארת אשדוד
 
רבי יקותיאל אבוחצירא מקבל הסבר על ביקורת האיכות שלנו
רבי יקותיאל אבוחצירא מקבל הסבר על ביקורת האיכות שלנו
מעיין בקונטרס השות שר התורה גר''ח קנייבסקי
מעיין בקונטרס השות שר התורה גר''ח קנייבסקי
ביקור רבי יקותיאל אבוחצירא בסניף אשדוד
ביקור רבי יקותיאל אבוחצירא בסניף אשדוד
שר התורה הגר''ח קנייבסקי בכתיבת אות בס''ת
שר התורה הגר''ח קנייבסקי בכתיבת אות בס''ת
הגרא''ל שטיימן בכתיבת אות בס''ת
הגרא''ל שטיימן בכתיבת אות בס''ת
הרה''ג שמואל מרקביץ ראש ישיבת פונוביז
הרה''ג שמואל מרקביץ ראש ישיבת פונוביז