beteitfilin

בתי תפילין

תפארת מייצרת בתי תפילין מכל הסוגים וההידורים
1. עבודת יד ריבוע רגל - ללא התערבות כח חשמל כולל שלב גמר הבית
2. שימושא רבה - בתים גדולים (שהקציצה יותר מ-4 ס"מ)
3. פצפונים - למניחים 2 זוגות תפילין בבת אחת
4. מכוונות - שהגיד ,העובר בין הבתים נראה מחוץ לבית, וניכר עי"כ שהבתים פרודות
5. מקשה - ללא תוספת חתיכת עור בתיתורא
כמו כן אנו משווקים גם בתי תפילין שאינם מיוצרים על ידינו שאיכותם טובה ומחירם נמוך יותר.