mezuzot

מזוזות

  • הסופר: דוד קנ
  • כתב: אשכנזי