parashiottfilin

פרשיות לתפילין

 • הסופר: הלר תתתתתר
 • כתב: אשכנזי ב"י

 • הסופר: יעקב תתתתר
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: זקס תתת
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: ברבר תתתתתר
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: מרדכי תרנ
 • כתב: ב"י/אר"י

 • הסופר: יוסף תתת"ת
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: אפרתי תתתתר
 • כתב: ספרדי פצפון [או רגיל]

 • הסופר: רגב תתנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: יצחק תתנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: כהן משה תרנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: פרץ
 • כתב: ספרדי פצפון

 • הסופר: זקס אשכנזי פצפון תתתש
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: פצפון ספרדי תתק"כ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: מרדכי תרנ
 • כתב: ספרדי

 • הסופר: איציק
 • כתב: ב"י / אר"י

 • הסופר: נתן תש
 • כתב: ספרדי