מדיניות החברה

תפארת הינו אתר ברשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד

 

 • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלו ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 • הבעלים – תפארת רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם לעדכן תקנון זה.
 • הבעלים תפארת עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף לגבי המוצר לרבות תמונות. יובהר כי כל אי דיוק /שגיאות/השמטות בתיאור המוצרים ובהצגתם, לא יישאו הנהלת האתר והאתר באחריות כלשהיא הנובעת מאי דיוקים או שגיאות.
 • טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את תפארת והאתר.
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצרכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיו"ב בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר לבין המציאות.
 • אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 • המועד שנרשם לכל עניין ועניין במחשבי תפארת הוא המועד הקובע לכל דבר.

 

 הרשמה לאתר

 • על מנת לבצע הזמנת מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 • כל אדם רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע רכישות בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים שימולאו ע"י המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.
 • תפארת והנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 • מבלי לגרוע מכל הנאמר לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מבעוד מועד, לרבות אחד מן המקרים הבאים:
 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין
 2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה.
 3. מסירת פרטים שגויים במתכוון.
 4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהוא.
 5. כרטיס האשראי ו/או חשבון שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

רכישת מוצרים באתר

 • רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר מכן יזין המזמין את פרטיו המקוריים בלבד הכוללים: שם פרטי, משפחה, מס' טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ת.ז. ובנוסף פרטי מקבל ההזמנה: שם פרטי, משפחה, מס' טלפון, יישוב, רחוב, מס' בית, קומה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למסירת המשלוח. לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולות השילוח/ או המידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת הזמנה.
 • על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
 • בעת פעולת השלמת ההזמנה המזמין מאשר את פרטיה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 • מילוי כל הפרטים מהוהה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה בצורה יעילה ומדויקת, על כן יש להקפיד על מילוי פרטים נכונים ומדויקים.
 • פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 • תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים על ידי המזמין לרכישת המוצרים יחשב לביצוע הזמנה [להלן: "ההזמנה"] עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי כפי שיובהר להלן והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי החברה ובאתר.
 • הפרטים כפי שהוזנו בטופס המקוון באתר על ידי המזמין יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת בעמוד המכירה.
 • מחירי המוצרים באתר אינם כוללים עלות משלוח לבית הלקוח.
 • תפארת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • במקרה של מחלוקת לעניין סוג וכמות המוצר המוזמן, הרישום במחשבי תפארת הוא הקובע.
 • תפארת תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס אשראי במחיר המוצר ובדמי המשלוח כמפורט במעמד המכירה.
 • התשלום עבור המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי וכל שרות דומה הזמין לשימוש באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר
 • אם ייבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו..
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהוא, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס המקוון, יישלח אל המזמין אישור בדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים מוזמנים, ומעיד רק על קליטת הנתונים במחשבי תפארת
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תימסר הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המזמין הודעה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש/ מועד ההזמנה. במידה והמוצר לא קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת לספק ללקוח את המוצר ולא יהיה עילה מבחינתו לתביעה. בכפוף לכך הנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם, אם שולם ו/או תבטל את החיוב באם בוצע בגין פעולת הרכישה.
 • מועד אספקת המוצר המפורט בעמוד המכירה נספר מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי או משירות ארנק דיגיטלי כדוגמת ביט.
 • הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות וזאת בכפוף למדיניות רשות הדואר וחברות המשלוחים.
 • זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים בדף המכירה כוללים אך ורק חישובם של ימי עסקים. לא כולל שישי ,שבת. ערבי חג וימי חג, ימי חול המועד אינם נחשבים ימי עסקים לחישוב הספקה.
 • במידה והלקוח מבקש לשנות את כתובת האספקה ובכפוף להנהלת האתר ייספרו ימי האספקה מיום קבלת אישור שינוי הכתובת.
 • תפארת לא תמצא אחראית בכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה ללא תוספת פיצוי כלשהוא.
 • מובהר כי הנהלת האתר רשאית לבחור את נתיבי השילוח שלה בהתאם לחברות השליחויות איתן היא עובדת ובהתאם לרשות הדואר המקומית. כל החלטה של הנהלת האתר בנוגע לאי שילוח ליעד כלשהוא לא תגרור תביעה מצד המזמין או מי מטעמו.
 • ביטול הזמנה בטרם נשלח המוצר יתאפשר במקום המיועד לכך באתר או באמצעות כתובת המייל של שרות הלקוחות של תפארת
 • תנאי החזרת המוצר הינם שמירה על המוצר באריזתו המקורית כולל תוויות ומדבקות.
 • בכל שינוי לרעה במוצר לרבות/ריח/שינוי צבע/לכלוך /קרע/ אחר וכל שינוי בצורתו החדשה והמקורית של המוצר , לא תהיה הנהלת האתר מחויבת בהחזרת התשלום.
 • עם קבלת המוצר על הלקוח לבוחנו. במידה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט המוצג באתר רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. על ידי הודעת ביטול והחזרה באמצעות טופס הפנייה באתר תוך פירוט סיבת הביטול הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א -1981.
 • לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול [דמי משלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר] בשיעור של 5% מסכום העסקה, או 100 ₪,לפי הנמוך.
 • החזרת המוצר תעשה על חשבון המזמין ללא השתתפות מצד הנהלת האתר. ותוך 14 יום מיום קבלת המוצר. אישור החזרת המוצר ייקבע על פי התאריך המופיע על המשלוח ותוך 14 יום מקבלתו.
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת גורמים שאינם תלויים בהנהלת האתר נבצר יהיה לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבויות שונות תהיה הנהלת תפארת רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. תקלות במערכות תקשורת השונות/מחשב/טלפוניה. חבלה, אירוע בטחוני ו/או כוח עליון.

 

מדיניות ביטולים והחזרות

לא ניתן לבטל ההזמנה אם הוכן המוצר לפי הזמנת הלקוח.
במידה והמוצר היה מוכן במלאי מראש, ניתן לעשות ביטול עסקה לפני משלוח המוצר ללקוח ע"י החברה – הלקוח יכול לבטל הזמנה בטרם שליחתה, זאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזר ללקוח הסכום אשר שולם בגינה.
ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר – יינתן זיכוי כספי על המוצר שהוחזר בתנאי שהפריט הוחזר בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלתו, ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, כשהוא סגור באריזתו המקורית.
אם הוחזר המוצר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא כזיכוי כספי ולא כשובר זיכוי.(
הזיכוי יינתן אך ורק לאחר הוחזרתו למחסן החברה (על הלקוח לדאוג להחזרתו של הציוד באמצעות הדואר, או לחלופין באמצעות החזרתו ישירות לחברה).
דמי ביטול עסקה – 5% מערכה או 100 ש"ח, הזול מביניהם. זאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 

אספקת המוצרים

אספקת המוצרים מתבצעת ע"י חברת שליחויות חיצונית, עד 10 ימי עבודה. ימי חול המועד אינם נחשבים לימי עסקים לעניין זה.
נעשה כל שניתן כדי שהמוצר יגיע ללקוח בהקדם.
אין אנו אחראים על עיכובים באספקת המוצרים אשר באחריות חברת השליחויות. עם זאת, אנו נעמוד לרשות לקוחותינו בכל עת ונשמח לסייע ככל שניתן.

 

איסוף עצמי של ההזמנה

ניתן לבצע איסוף עצמי להזמנתכם בכתובת הרב הירש 16 בני ברק בתאום הגעה מראש

 

מחירים

המחירים המופיעים באתר הם מחירים ללקוחות פרטיים. יינתנו הנחות משמעותיות בעת רכישה בכמויות גדולות או ללקוחות חוזרים.
לקבלת הצעת מחיר לכמויות גדולות או קוד למחירון באתר סוחרים שכתובתו…
יש לפנות במייל בכתובת  meirtiferet@gmail.com

 

עלות משלוחים

משלוח בארץ חינם
מלבד מקרים חריגים שבהם נדרש שינוע מיוחד.

אמצעי תשלום

ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
אם בחרתם באפשרות של 'איסוף עצמי', ניתן לשלם גם במזומן עד 6000 ₪
החברה מתחייבת שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי לצד ג'

שעות פתיחה

פתוח בכל ימות החול עד מאוחר בלילה
יש לתאם מראש שעת הגעה

 

אחריות

אחריות למוצרים ניתנת למשך 20 שנה מיום קנייתם, על כל פגם מחמת המקור

 

זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקנין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, העיצובים באתר והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר לעשות שימוש בהם.
  לרבות נתונים, רשימת מוצרים, תיאור ועיצוב. זכויות אלו חלות גם על שם האתר ושם המתחם: סימני המסחר, תמונות וטקסטים, תמונות המוצרים, עיצוב המוצרים וכיו"ב, בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 

סודיות ופרטיות

  • כל פרטיו האישיים של המזמין יישמרו במאגרי המידע של תפארת.
  • תפארת לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך ורק לשם השלמת העסקה.
  • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטיו אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
  • תפארת תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
  • למרות האמור לעיל תהיה תפארת רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
  • מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות של תפארת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  • תפארת תהא רשאית לעשות שימוש ב-'עוגיות' על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
  • במקרים שאינם בשליטתה של תפארת ו/או מקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למזמין ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה.
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על סכסוך הנובע ממנו , הוא הדין הישראלי.
  • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט [השלום או המחוזי] תל אביב -יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
  • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.